KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MED OVE ALLANSSONSÄLLSKAPET 16 maj kl: 16.00

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MED OVE ALLANSSONSÄLLSKAPET
Den 16 maj 2024 klockan 16.00
Plats SEKO sjöfolks lokaler, Fjärde Långgatan 48, 7 tr, Masthuggstorget, Göteborg (Enklast att ta sig dit från centrum är med spårvagn 3, 9 eller 11 till hållplats Masthuggstorget).

Förslag till dagordning:
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av ordförande
§ 3 Val av protokollförare vid mötet
§ 4 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare.
§ 5 Godkännande av dagordning
§ 6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
§ 7 Fastställande av röstlängd, föredragning av föregående årsmötesprotkoll
§ 8 Styrelsens berättelse
-Ekonomi
-Verksamhet
§ 9 Revisorernas berättelse
§ 10 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
§ 11 Fråga om disposition av föreningens vinst/förlust
§ 12 Redovisning av budget för innevarande räkenskapsår
§ 13 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår. Förslag om att eventuellt införa en högre medlemsavgift för organisationer.
§ 14 Val av ordförande på 2 år
§ 15 Val av övriga styrelseledamöter på 2 år
§ 16 Val av revisorer på 2 år
§ 17 Val av valberedning på 2 år
§ 18 Utseende av firmatecknare
§ 19 Övriga frågor
-Kommande aktiviteter
-Bokmässan i Göteborg den 26-29 september.
§ 20 Mötets avslutning

Årsmötet inleds med en guidad visning av SEKO sjöfolks konst i lokalerna, av
bland annat sjöfolkets främste konstnär Torsten Billman. I samband med årsmötet framträder Musikgruppen KAL. Diverse drycker finns att köpa till specialpris. Bokförsäljning.

Anmäl er till årsmötet senast den 12 maj till Lennart Johnsson på mailadressen Lennart.johnsson49@gmail.com eller på sms 070 592 70 81.

Varmt välkomna! Styrelsen för Ove Allanssonsällskapet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *