Kallelse-inbjudan till årsmöte 4 maj 2023

Plats Sjöräddningssällskapet Talattagatan 24 Göteborg. (Enklast att ta sig dit är med spårvagn 11 från centrum i riktning mot Saltholmen. Hållplatsen är Långedrag).

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av ordförande
§ 3 Val av protokollförare vid mötet
§ 4 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare.
§ 5 Godkännande av dagordning
§ 6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
§ 7 Fastställande av röstlängd, föredragning av föregående årsmötesprotkoll
§ 8 Styrelsens berättelse
-Ekonomi
-Verksamhet
§ 9 Revisorernas berättelse
§ 10 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
§ 11 Fråga om disposition av föreningens vinst/förlust
§ 12 Redovisning av budget för innevarande räkenskapsår
§ 13 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
§ 14 Val av ordförande på 1 år
§ 15 Val av övriga styrelseledamöter på 1 år
§ 16 Val av revisorer på 1 år
§ 17 Val av valberedning på 1 år
§ 18 Förslag att utse Guy Rosvall som hedersledamot i Ove Allanssonsällskapet
§ 19 Övriga frågor
-Kommande aktiviteter
-Bokmässan den 28 september till och med den 1 oktober
§ 20 Mötets avslutning

Innan årsmötet cirka klockan 15.30 framträder Musikgruppen KAL tillsammans
med författaren Anders Wällhed. Direkt efter årsmötet blir det ett samtal mellan författaren och lastbilschauffören David Ericsson som är årets Ivar Lo-pristagare och Allanssonsällskapets ordförande Lennart Johnsson om Davids författarskap.

Varmt välkomna!
Styrelsen för Ove Allanssonsällskapet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *